Plánovanou výstavbu nových bloků jaderné elektrárny Dukovany je třeba chápat nejen jako energetický projekt, ale také jako příležitost zvýšit životní úroveň v regionu. Například díky vybudování kvalitního připojení k internetu nebo sítě dobíjecích stanic pro elektroauta. To jsou hlavní poznatky z kulatého stolu pořádaného Centrem ekonomických a tržních analýz (CETA) za účasti zástupců státní správy, krajské a místní samosprávy a podnikatelského sektoru.

Výstavba a následný provoz rozšířené elektrárny si vyžádají modernizaci místních silnic a mostů. Tuto nutnost lze využít ve smyslu přístupu "dig once" (kopat jednou) a spojit vše s dalšími inovacemi infrastrukturních sítí. Pokud například výstavba silnice vyžaduje výkopové práce, lze současně instalovat optické kabely nebo modernizovat vodovodní a odpadní systémy. Je však třeba s těmito prvky počítat již od začátku v rámci přípravy celého projektu a koordinovat práce s dodavateli těchto sítí.

„Projekty na rozvoj infrastruktury pak budou efektivnější a méně nákladné. Zároveň mohou zásadně ovlivnit spokojenost obyvatel a ekonomický růst v regionu, protože například vysokorychlostní internetové připojení je nezbytné pro zavádění nových technologií a zlepšování služeb,“ říká Aleš Rod, ředitel výzkumu CETA.

Nejhorší v Česku

Vysočina a konkrétně okolí Dukovan má momentálně jedno z nejhorších pokrytí internetem v Česku (viz www.mapainternetu.cz). V okrese Třebíč má připojení v rychlosti přesahující 1 Gbit/s pouze 4 % adresních míst. K rychlosti alespoň 300 Mbit/s má přístup 34 % adresních míst a zbylá sídla se musí spokojit s připojením pomalejším. 10 % adresních míst má možnost připojit se dokonce pouze k rychlosti 30-100 Mbit/s.

V celém Kraji Vysočina má více než 70 % domácností rychlost připojení menší než 100 Mb/s, což je způsobeno zejména téměř nejvyšším podílem (54 %) připojení k internetové sítí bezdrátově (vzduchem) v rámci všech krajů ČR. Spolehlivá a hustá síť optických kabelů, potřebná např. také k rozvoji 5G sítí, je proto jedna z oblastí, kterou budou muset nejen regiony v okolí Dukovan v budoucnu řešit.

„Včasné a správné nastavení investic do související infrastruktury je jeden z předpokladů úspěchu celého projektu výstavby nových jaderných bloků. Pouze pokud budou místní obyvatelé vnímat to dobré, co jim projekt může přinést, budou stavbu podporovat. Tento citlivý přístup realizuje EDF například při probíhající výstavbě nových reaktorů v britské elektrárně Hinkley Point C, kde se na úrovni regionu projevuje řada sociálních a ekonomickýh benefitů,“ říká Roman Zdebor, šéf české pobočky EDF, jeden z účastníků kulatého stolu.

Nutné úpravy legislativy

Účastníci se v diskusi zaměřili také na související výzvy, které mohou zhatit nebo napomoci tento infrastrukturní projekt realizovat. Podle nich je zcela klíčová nutnost úpravy české legislativy, a to minimálně ve dvou ohledech. Za prvé je potřeba vytvořit specifickou legislativní úpravu pro tuto investici (a investice s ní související), která by ji vyňala z komplikované stávající legislativy a vytvořila pro ni specifické zjednodušené povolovací řízení.

Za druhé, s ohledem na přetrvávající surovinovou krizi a reálně hrozící nedostatek stavebních surovin (písek, štěrk, kamení) na území ČR pro potřeby stavby, je potřeba rozšířit legislativní vymezení aspektů posuzovaných v rámci povolovacích procesů pro otevírání nových lomů, aby bylo posuzování komplexnější a zahrnovalo i širší regionální a environmentální souvislosti (typu zatížení životního prostředí při prodlužování dojezdových tras z alternativních zdrojů suroviny).

S ohledem na předpokládanou dopravní obslužnost by vysokou prioritu mělo mít i zpracování detailní dopadové studie na transportní trasy z Jihomoravského kraje do místa výstavby a rychlé provedení příslušných infrastrukturních úprav na území Jihomoravského kraje.

Rovněž je potřeba nabízet starostům a místním zastupitelům reálné benefity pro občany jejich obcí jako kompenzaci negativních dopadů – jako příklady byly zmíněny výstavba čističek odpadcích vod, veřejného osvětlení nebo poskytnutí regionální slevy na dodávkách elektřiny.

Kulatý stůl byl organizován Centrem ekonomických a tržních analýz (CETA) při příležitosti zpracovávání studie o makroekonomických, ale především regionálních dopadech výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Tu CETA zpracovává pro společnost EDF, jednoho z účastníků tendru ČEZ na výstavbu nových reaktorů. EDF tímto způsobem reaguje na požadavek ze strany lokální komunity na zmapování možných negativních dopadů výstavby a zároveň možnosti maximalizace lokálních benefitů z výstavby v dlouhodobém časovém horizontu.